สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการในระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว


สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการในระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
  1. ใช้ป้ายสัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เพื่อแสดงสิทธิพิเศษ โดยติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ และป้ายตั้งโต๊ะรูปสัญลักษณ์ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ และผู้ประกอบการสามารถจัดทำสัญลักษณ์รูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดตามขนาดที่เหมาะสมกับสภาพสถานประกอบการได้ สำหรับรูปแบบสัญลักษณ์ สามารถพิมพ์หรือบันทึกได้จาก โลโก้ VRT
  2. ได้รับสิทธิให้ใช้สัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เผยแพร่ในเอกสาร หรือ Web Site ของทางบริษัท เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายสินค้า
  3. ได้รับการส่งเสริมการขายโดยกรมสรรพากรจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่นภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายสินค้า หรือแผนที่ที่ตั้ง เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt) โดยจัดส่งภาพถ่ายได้ที่ กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว หรือ E-mail : vrefund@rd.go.th
  4. ขอรับคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
  5. ได้รับแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ (Brochure) เพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
  6. ขอให้เจ้าหน้าที่ไปแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ สถานประกอบการได้ โดยมีหนังสือแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt)