ติดต่อสอบถาม

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2272-9384-5 ,0-2272-8195, 0-2272-9638
โทรสาร : 0-2617-3559
E-mail : vrefund@rd.go.th

 สถานที่สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0-7632-8267
โทรสาร : 0-7632-8266
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
โทรศัพท์ : 0-5311-2409-15 ต่อ 130,131
โทรสาร : 0-5311-2416
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
โทรศัพท์ : 0-7427-3803 ต่อ 3803, 3909, 3910, 3828
โทรสาร : 0-7427-3845
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
โทรศัพท์ : 0-3869-4077-80 ต่อ 121-129
โทรสาร : 0-3801-1799

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่
โทรศัพท์ : 0-7566-3630-2 ต่อ 402
โทรสาร : 0-7566-3628

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฏร์ธานี 2
โทรศัพท์ : 0-7742-0945 ต่อ 105-106
โทรสาร : 0-7742-0946