ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคืน
   กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ มให้แก่นักท่องเที่ยว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักส
read more..
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเสนออย างมืออาชีพขั้นกลาง"
  กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แ ่นักท่องเที่ยว ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคกา
read more..
การอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมเศรษ กิจอาเซียน AEC (Cross Culture
   กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ มให้แก่นักท่องเที่ยว  ได้จัดอบรมหลักสูตร &ld
read more..
Page 1 | 1