วิธีการขอเข้าเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว(VRT)


การขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าในระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VRT)
  •      • ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  •      • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
    • - ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
    • - ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการในเขตจังหวัดอื่น
  •      • มีความมั่นคงต่อเนื่องในการประกอบกิจการ และมีประวัติการเสียภาษีที่ดี