คำแนะนำคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนักท่องเทียว


คำแนะนำการจัดทำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10)
 1. เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้ามีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน ให้จัดทำแบบ ภ.พ. 10 และมอบให้นักท่องเที่ยวพร้อมใบกำกับภาษี
 2. ขอดูหนังสือเดินทาง (Passport) จากนักท่องเที่ยวเพื่อบันทึกชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางลงในใบกำกับภาษีให้ตรงกับข้อมูลของนักท่องเที่ยวในแบบ ภ.พ.10 (หากใบกำกับภาษีมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข ให้ทำการยกเลิกใบกำกับภาษีที่ผิดพลาดแล้วออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่)
 3. กรณีการขายสินค้ามีส่วนลด ให้ระบุราคาที่หักส่วนลดแล้ว และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. หากเนื้อที่สำหรับกรอกรายการสินค้าในแบบ ภ.พ.10 มีไม่เพียงพอ ให้ใช้ใบต่อ ภ.พ.10
 5. เลขที่ใบกำกับภาษีที่ระบุในแบบ ภ.พ.10 ต้องตรงกับเลขที่ของใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้น
 6. ระบุรายการสินค้าให้ชัดเจนว่าเป็นสินค้าประเภทใด โดยไม่ลงรายการเป็นรหัสสินค้า
 7. ไม่นำรายการสินค้าดังต่อไปนี้มาจัดทำหรือระบุในแบบ ภ.พ.10
  • - สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น อาหารสด ฯลฯ
  • - สินค้าที่ต้องห้ามนำออกนอกราชอาณาจักร อาวุธปืน วัตถุระเบิดหรือสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือรูปพรรณ)
  • - ค่าบริการ
 8. กรณีนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าประเภท อัญมณีที่ประกอบเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา หรือปากกา ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาท ให้ประทับตราข้อความสีแดง (ตามตัวอย่างด้านล่าง) เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่าต้องนำสินค้าดังกล่าว ติดตัวไปแสดงต่อ เจ้าหน้าที่สรรพากรประจำท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ในการขอคืนภาษีด้วย
 9. ลงลายมือชื่อผู้จัดทำคำร้องในแบบ ภ.พ.10
 10. ลงวันที่การจัดทำคำร้องในแบบ ภ.พ.10 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ในใบกำกับภาษี
 11. ให้นักท่องเที่ยวกรอกข้อความในแบบ ภ.พ.10 (ในส่วนสำหรับนักท่องเที่ยว) พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ขอคืนในวันที่ซื้อสินค้าโดยทันที และให้ตรวจลายมือชื่อผู้ขอคืนให้ตรงกับลายมือชื่อนักท่องเที่ยวในหนังสือเดินทาง (Passport)