แบบฟอร์มคำขอ


แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
แบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว/เพิ่ม/ยกเลิก (คท.1)
     • เอกสารแนบ คท.1 แบบกรอกรายละเอียดสาขาเพิ่มเติม (คท.1.1)
แบบขอเบิกคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.7)
     • เอกสารแนบ คท.7 แบบคำร้องขอให้ออกบัตร VRT Card ฉบับใหม่ (คท.7.1)
แบบส่งคืนคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.8)
รายงานการจัดทำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.9)
โลโก้ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว