สำนักงานคืนภาษี


สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เปิดทำการ 24 ชั่วโมง)
 
 • - ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D (ด้านตะวันออก)
     โทรศัพท์ : 0-2134-0675-6, FAX : 0-2134-0671
 •  
 • - ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D (ด้านตะวันตก)
     โทรศัพท์ : 0-2134-0677-8, FAX : 0-2134-0672
 •  
 • - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ VAT Refund for Tourist Office
     ชั้น 4 บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 10

     โทรศัพท์ : 0-2134-0669, FAX : 0-2134-4670
 •  
ท่าอากาศยานดอนเมือง (เปิดทำการ 24 ชั่วโมง)
โทรศัพท์ : 0-2535-6575-77 FAX : 0-2535-6578


ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5392-2245 และ 0-5327-7265 FAX : 0-5327-7219


ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (เปิดทำการ 24 ชั่วโมง)
โทรศัพท์ : 0-7632-8267, FAX : 0-7632-8266


ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
โทรศัพท์ : 0-7422-7294, FAX : 0-7427-3845


ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
โทรศัพท์ : 0-3824-5966, FAX : 0-3824-5967


ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
โทรศัพท์ : 0-7570-1616, FAX : 0-7566-3633


ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
โทรศัพท์ : 0-7742-8511, FAX : 0-7742-0946