ผู้ประกอบการในระบบ VRT ต้องปฏิบัติอย่างไร


ผู้ประกอบการในระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติอย่างไร
  1. จะได้รับแผ่นป้าย " VAT REFUND FOR TOURISTS " เพื่อแสดงสิทธิในการเป็นผู้ประกอบการ และให้แสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยให้นักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดเจน เป็นรายสถานประกอบการ
  2. ขอรับแบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ เป็นรายสถานประกอบการ หรือ ยื่นผ่าน Internet ได้ที่นี่ คลิ๊ก
  3. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  4. จัดทำใบกำกับภาษีจากการขายสินค้า และให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวลงในใบกำกับภาษีทุกฉบับ
  5. กรณีนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน มีมูลค่ารวมตามใบกำกับภาษีไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ให้จัดทำแบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) และมอบให้นักท่องเที่ยวพร้อมกับใบกำกับภาษี
  6. ทำรายงานการจัดทำคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว ( คท.9 ) ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่จัดทำแบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) และเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. กรณีที่มีการเพิ่ม ลด ย้าย สถานประกอบการ เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ หรือไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการในระบบ VRT ให้แจ้งต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง