คำถามที่พบบ่อย


  คำถาม นักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลในคำร้อง ภ.พ.10 ส่วนของนักท่องเที่ยวไม่ครบถ้วน เช่น เลขที่หนังสือเดินทาง วัน เดือน ปี ที่เดินทางออกจากประเทศไทย เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ ภ.พ.10 ภายหลังที่ได้รับมอบแบบ ภ.พ.10 จากสถานประกอบการแล้ว ไดัหรือไม่
คำตอบ การจัดทำคำร้อง ภ.พ.10 จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและส่วนของนักท่อง เที่ยว ณ สถานประกอบการเนื่องจากผู้ประกอบการต้องจัดเก็บคู่ฉบับไว้ประกอบการลงรายงานด้วย
  คำถาม สินค้าทุกชิ้นที่นักท่องเที่ยวซื้อต้องแสดงให้สรรพากรดูหรือไม่นอกเหนือจากสินค้า 5 ประเภท (LUXURY GOODS)
คำตอบ สินค้าทุกชิ้นที่นักท่องเที่ยวซื้อต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร และถ้าสินค้าที่เป็นชิ้นเล็กราคาแพง 5 ประเภท(LUXURY GOODS) คือ อัญมณี ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ แว่นตา นาฬิกาและปากกา ที่มีมูลค่าชิ้นละตั้งแต่ 10,000.- บาทขึ้นไป นักท่องเที่ยวต้องแสดงสินค้านั้นต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรอีกครั้ง
  คำถาม หากนักท่องเที่ยวนำสินค้าที่ซื้อไปนานแล้วมาขอคืนบริษัทฯ จะทราบได้อย่างไรว่านักท่องเที่ยวได้นำคำร้อง ภ.พ.10 ไปขอคืนที่ท่าอากาศยานแล้วหรือยัง
คำตอบ กรณีนักท่องเที่ยวได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคำร้อง ภ.พ.10 และต้นฉบับใบกำกับภาษีเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ท่าอากาศยานฯ จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  คำถาม บริษัทฯ มีหลายสาขา อยู่ในพื้นที่สรรพากรฯ เดียวกัน จะใช้แบบ ภ.พ.10 ร่วมกันได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะฐานข้อมูลการจ่ายคำร้อง ภ.พ.10 จะระบุเป็นสาขา ของแต่ละบริษัทฯ
  คำถาม ถ้าเขียน ภ.พ.10 ผิดสามารถแก้ข้อความได้หรือไม่
คำตอบ สามารถขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้หรือเขียนผิดบนคำร้อง ภ.พ.10 ได้ พร้อมเซ็นชี่อกำกับตรงที่มีการแก้ไขด้วย
  คำถาม ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จ ได้มอบให้คนอื่นมาจัดทำคำร้องภ.พ.10 แทน รวมถึงเซ็นต์ชื่อเอกสารในคำร้อง ภ.พ.10 แทนด้วย ทำได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะชื่อผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อ เลขที่หนังสือเดินทางในใบกำกับภาษี และการลงลายมือชื่อต้องถูกต้องตรงกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)
  คำถาม อยากให้ช่วยอธิบายวีธีคิด VAT ด้วยว่าทำไมต้องคูณด้วย 7 หารด้วย 107 เพราะอธิบายแล้วลูกค้าไม่เข้าใจ
คำตอบ ในการจัดทำคำร้อง ภ.พ.10 ช่องมูลค่าสินค้าจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ด้วย ซึ่งในใบกำกับภาษีจะระบุว่า "ภาษีรวมใน"(Vat Included) ต้องการทราบจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวว่ามีจำนวนเท่าใด จึงต้องคำนวนโดยนำมูลค่าสินค้าคูณด้วย 7 หารด้วย 107
  คำถาม จำเป็นต้องระบุเลขที่หนังสือเดินทางลงในใบกำกับภาษีหรือไม่
คำตอบ จำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะใบกำกับภาษีเต็มรูป หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตามที่กฎหมายกำหนด
  คำถาม ต้องพิมพ์เลขที่หนังสือเดินทาง ลงในใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือเปล่า
คำตอบ จะพิมพ์หรือเขียนก็ได้
  คำถาม นักท่องเที่ยวไม่มีหนังสือเดินทางและ ID CARD ควรจะทำอย่างไร

คำตอบ หากเป็นไปได้ให้นักท่องเที่ยวโทรสอบถามเลขที่หนังสือเดินทางกับทางโรงแรม
  คำถาม กรณีขอแจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าในระบบ VRT สำนักงานใหญ่ต้องนำคำร้อง ภ.พ.10 ที่เหลืออยู่ที่บริษัทฯ คืนกรมสรรพากรได้อย่างไร
คำตอบ ส่งคืนที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ด้วยแบบ คท.8 โดยให้แนบสำเนาแบบ คท.9 ฉบับสุดท้าย, บัตร VRT CARD (ถ้ามี) แล้วปลดป้าย "VAT Refund for Tourists"
  คำถาม อยากทราบว่าทำไมถึงขอคืนภาษีผ่านบัตรเครดิตประเภท AMEX ไม่ได้
คำตอบ บัตรเครดิต AMEX ไม่มีการตกลงร่วมกันกับกรมสรรพากร
  คำถาม นักท่องเที่ยวขอคืนภาษีไม่เกิน 30,000.-บาท หรือไม่ ประสงค์ขอคืนเป็นดราฟต์/เครดิต จำเป็นต้องกรอกชื่อและที่อยู่หรือไม่
คำตอบ การกรอกข้อมูลในคำร้อง ภ.พ.10 ส่วนของนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องกรอกชื่อ ที่อยู่ให้ครบถ้วนทุกฉบับ เพราะนักท่องเที่ยวบางรายอาจไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้แล้วขอคืนภาษีไม่เกิน 30,000.- บาท เนื่องจากพบประเด็นปัญหาที่ต้องตรวจก่อนคืน ต้องขอคืนภาษีเป็นเครดิต/ดราฟต์ นักท่องเที่ยวจึงต้องระบุที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อการแจ้งคืนภาษีฯ
  คำถาม นักท่องเที่ยวมักสอบถามว่า เขาซื้อเสื้อผ้าและใส่อยู่จะตรวจเช็คอย่างไร
คำตอบ ถ้านักท่องเที่ยวสามารถแสดงสินค้าและพิสูจน์ได้ว่าเสื้อที่ใส่เป็นสินค้ารายการเดียวกับที่ระบุในคำร้อง ภ.พ.10 และใบกำกับภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานศุลกากรในการตรวจ
  คำถาม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำงานในประเทศไทย เมื่อซื้อสินค้ากลับไปต่างประเทศ จะขอคืนภาษีได้หรือไม่
คำตอบ นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีฯ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่กฏหมายกำหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (ฉบับที่ 91)