การจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเลือกรับคืนได้ ดังนี้
  •      1. เงินภาษีที่ขอคืน ไม่เกิน 30,000 บาท สามารถขอคืนเป็นเงินสด (บาท) หรือ ดราฟต์ (USD, Euro, Yen, Pound Sterling)หรือโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (VISA, Diners, JCB, MasterCard)
  •      2. เงินภาษีที่ขอคืน เกิน 30,000 บาท สามารถขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
ค่าใช้จ่ายในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
  •      ● กรณีขอคืนเป็นดราฟต์ : ค่าธรรมเนียมดราฟต์ตามอัตราที่ธนาคารกำหนดและค่าไปรษณีย์
  •      ● กรณีขอคืนโดยการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต : ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามอัตราที่ธนาคารกำหนดและค่าไปรษณีย์