สาเหตุที่การขอคืนภาษีฯ ไม่ได้รับอนุมัติ


สาเหตุที่การขอคืนภาษีฯ ไม่ได้รับอนุมัติ
 •      • เป็นลูกเรือที่เดินทางออกนอกประเทศในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 •      • ไม่ได้นำสินค้าออกนอกประเทศไทยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 •      • ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ
 •      • ชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางในใบกำกับภาษีที่แนบมากับแบบ ภ.พ.10 ไม่ใช่ของผู้ขอคืนภาษี
 •      • ซื้อสินค้ามูลค่าน้อยกว่า 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
 •      • ไม่ได้จัดทำแบบ ภ.พ. 10 ในวันที่ซื้อสินค้า
 •      • มูลค่ารวมของสินค้าที่ขอคืนน้อยกว่า 2,000 บาท
 •      • ไม่แนบต้นฉบับใบกำกับภาษีมาพร้อมกับแบบ ภ.พ.10
 •      • ไม่นำสินค้าออกนอกประเทศในวันที่เดินทางออก
 •      • ไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VRT)
 •      • จำนวนสินค้าที่แสดงในแบบ ภ.พ.10 น้อยกว่าจำนวนที่แสดงในใบกำกับภาษี
 •      • ไม่ได้รับการตรวจสินค้าจากศุลกากรก่อนนำออกนอกประเทศ
 •      • ไม่ได้รับการตรวจสินค้าราคาแพงอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่สรรพากร
 •      • ใบกำกับภาษีที่แนบมากับแบบ ภ.พ.10 ไม่ได้ออกจากร้านค้าที่ระบุไว้ในแบบ ภ.พ.10