กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร

            กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

            โทร : 0-2272-8195-8 , 0-2272-9387

            โทรสาร : 0-2617-3559

            Email : vrefund@rd.go.th