การอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (Cross Culture)”

 

 กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว  ได้จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (Cross Culture)”
ให้เจ้าหน้าที่ คท. และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต  เชียงใหม่  สมุย  กระบี่  อู่ตะเภา  และหาดใหญ่  จำนวน ๓ รุ่น
เมื่อวันที่  ๑๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ , วันที่  ๕   มีนาคม  ๒๕๕๗   และวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๗   ณ  ห้องอบรม ๔ ชั้น ๓ อาคารกรมสรรพากร