สวทช.ศึกษาดูงานระบบ Cloud-VRT กรมสรรพากร

สวทช.ศึกษาดูงานระบบ Cloud-VRT กรมสรรพากร

นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร
ให้การต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตร "ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น 2 "
จากสถาบันวิทยาการ สวทช.มาศึกษาดูงานเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม
Cloud Computing (Cloud-VRT)" โดยมีนางสาวเยาวเรศ นพเกษร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ สำนักเทศโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรบาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานดังกล่าว ณ ห้องพระอุเทน 5 ชั้น 2
อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556